deelconcepten / fietscultuur / project / slim reizen

Nieuwe impuls fietsveiligheid ROV Zuid-Holland!

Cover rapport programa-fietsveiligheidBegin september hebben wij het programma Fietsveiligheid opgeleverd aan het ROV Zuid-Holland. Een programma waar wij trots op zijn!

Samen met het projectteam van ROV Zuid-Holland hebben wij het programma Fietsveiligheid ontwikkelt dat inspeelt op de trends vergrijzing, meer (brom- en snor) fietsmobiliteit, toename aantal elektrische fietsen, toename drukte op het fietspad, toenemende afleiding door communicatietechnologie, internationalisering et cetera. ROV Zuid-Holland zet onder andere in op het verbeteren van verkeersveiligheid voor fietsers maar was op zoek naar een geschikte uitwerking: een dynamisch programma waarvan de kaders een toekomstvaste invulling bieden.

Fietsende kind, jongere fietser, zorgzame fietser, de ervaren fietserVier fietsende doelgroepen

Het programma bestaat uit een doorlopende leerlijn die voorziet in fietseducatie van vanaf 4 jaar. Het omvat vier fietsende doelgroepen: het fietsende kind, de jongere fietser, de zorgzame fietser en de ervaren fietser. Samen met experts uit het werkveld (niet altijd vanuit verkeer maar ook experts vanuit de doelgroep) zijn per doelgroep de leerdoelen bepaald. Deze leerdoelen bouwen uiteraard voort op bewezen documenten zoals Permanente Verkeerseducatie en hebben wij vertaald naar een fietsspecifieke context met behulp van onze fietspecialisten en het ROV, MRDH en provincie Zuid-Holland. Voor ieder van deze leerdoelen zijn wij nagegaan welke bestaande projecten hier al invulling aan geven, nieuwe projecten opgestart moeten worden, welke onderzoeksvragen er nog beantwoord moeten worden en met welke partners opgetrokken moet worden. Een van de kaders in het programma vormt de leercurve van Maslow. Die bij ieder leerdoel in acht wordt genomen.

Met andere woorden: er ligt een programma met projecten dat bij ieder leerdoel inspeelt op de stappen: leerbehoefte creëren, het goede gedrag aanleren en het goede gedrag toepassen. Zo hebben wij het ROV Zuid-Holland onder andere geadviseerd dat fietseducatie op basisscholen pas door kan dringen tot het gedrag van kinderen als zij fietskilometers maken buiten schooltijd in hun eigen wijk! Dit moet niet alleen via SCHOOL op SEEF door basisscholen worden opgepakt, maar ook andere organisaties kunnen hier een rol in spelen. Dan wordt de echte basis voor veilig fietsgedrag echt gelegd.

Opdrachtgever Marc Schenk vertelt ons dat hij de samenwerking tussen ROV Zuid-Holland en Mobycon als heel prettig heeft ervaren. ‘In het voortraject hebben we als ROV geschetst wat onze wensen waren en waar het product voor was bedoeld. Mobycon heeft daarop een aanpak geschetst waarbij we gezamenlijk aan de slag moesten. Het is een co-creatie en niet een product dat op afstand in elkaar is gezet.’ Marc vindt het juist mooi om te zien dat we met de hele projectgroep terug zijn gegaan naar de basis om de doorlopende leerlijn te bepalen en per leeftijdsgroep te bepalen wat er nodig is. ‘Anders dan anders zijn we niet gaan voortbouwen op iets bestaands, maar is het programma van de grond af aan opgebouwd. Bij langlopende activiteiten ontstaat vaak de vraag, doen we dingen omdat het iets toevoegt of omdat we het al zo lang doen. Ik ga ervan uit dat we met dit programma Fietsveiligheid een goed fundament hebben gelegd ter onderbouwing van veel van de activiteiten die we nu al doen, maar zeker ook een mooie ontwikkelagenda hebben voor de toekomst.’

Wil je meer over weten over het programma Fietsveiligheid of ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem contact op met Angela van der Kloof of Babet Hendriks.

Gerelateerd