fietscultuur / fietsstimulering / fietsvisie / fietsvriendelijk / mobiliteitsgeluk / onderzoek / vervoersarmoede

Mobiliteitsarmoede verzachten door fietsgebruik

Met de veranderingen in het mobiliteitsdomein, waaronder de verschuiving van openbaar vervoer naar gedeelde mobiliteit, komt er ook meer aandacht voor mobiliteitsgeluk en mobiliteitsarmoede.

De rol van de fiets is daarin onderbelicht. Terwijl met de fiets de actieradius enorm kan toenemen op een gezonde en duurzame manier. In opdracht van de provincie Noord-Brabant (programma’s Mobiliteit en Versterken Sociale Veerkracht) voerden Mobycon en Zet een verkenning uit naar fietseninitiatieven in het kader van het verzachten van mobiliteitsarmoede.

De aanleiding voor deze verkenning ligt in de vraag ‘waar ligt de sleutel tot het verbinden van de domeinen fietsmobiliteit en sociale veerkracht om te komen tot fietsgebruik door mensen die in mobiliteitsarmoede leven?’.

De centrale vraag in de verkenning was: ‘Hoe ontstaan fietseninitiatieven en wat zijn de factoren die de volhoudbaarheid bevorderen?’

De verkenning is uitgevoerd aan de hand van bureauonderzoek en interviews met fietseninitiatieven, fondsen die initiatieven steunen, onderwijsinstellingen in het verkeerskundige en sociale domein en verschillende gemeentelijke afdelingen.

De rapportage start met de definitie van mobiliteitsgeluk, mobiliteitsarmoede en fietsarmoede en de mate waarin het voorkomt in Nederland. Vervolgens wordt gekeken naar de relatie met sociale veerkracht om daarna wordt ingezoomd op actoren rondom fietsarmoede en factoren die de duurzaamheid van initiatieven bevorderen. Tot slot worden vijf kenmerken gedefinieerd waarop fietseninitiatieven kunnen worden ingedeeld, worden successen en risicofactoren voor volhoudbaarheid van fietseninitatieven gedeeld en wordt een aantal uitdagingen genoemd voor het sociale domein, het verkeersdomein en voor gemeenten en sociaal/maatschappelijk werkers. Uitdagingen die er liggen om mobiliteitsarmoede te kunnen verzachten door fietsgebruik.

We horen graag terug of en hoe deze rapportage ondersteunend kan zijn in de lokale context en (vervolg)acties in relatie tot het verzachten van mobiliteitsarmoede door fietsgebruik. Je kunt daarvoor contact opnemen met onze adviseur Angela van der Kloof via a.vanderkloof@mobycon.nl.

Interesse in de eindrapportage? Download het rapport door op deze link te klikken: Mobiliteitsarmoede verzachten door fietsgebruik.

Gerelateerd