50 km wegen / GOW30 / verkeersstromen / verkeersveiligheid / weginrichting / wegontwerp

Groen licht voor de aanpak van grijze wegen

Grijze wegen zijn gemeenten al jarenlang een doorn in het oog. Deze wegen heten zo, omdat het onduidelijk is tot welke duurzame veilige wegcategorie zij precies behoren. Op veel van deze wegen geldt nog steeds 50 km/uur, maar ze beschikken niet over de noodzakelijke vrijliggende fietsvoorzieningen. Dit leidt tot onduidelijke verkeerssituaties en klachten, omdat het verkeer vaak harder rijdt dan toegestaan. GOW30 biedt uitkomst. Een voorlopige handreiking van deze wegcategorie ligt nu bij de Tweede Kamer. Gemeenten kunnen de snelheid verlagen naar 30 km/uur en de grijze wegen daarmee actief gaan herinrichten.  

Herkenbaarheid GOW30-weg

Wat al die tijd ontbrak was een uniform beeld van een GOW30-weg. In opdracht van CROW onderzocht Mobycon welke inrichtingskenmerken ‘voorlopig’ het meest voor de hand liggen. Na een uitgebreide literatuurstudie boog een brede werkgroep van onder andere ministerie, Rijkswaterstaat, wegbeheerders, SWOV, Openbaar Ministerie, politie, VVN en Fietsersbond zich over diverse uitdagingen. Is de weg praktisch uitvoerbaar? Is de weg breed genoeg voor de hulpdiensten en het busvervoer? Is er sprake van geluidsoverlast? Met als hamvraag: Hoe zorgen we dat de weggebruiker een GOW30-weg herkent en zich houdt aan de snelheidslimiet van 30 km/uur? Vervolgens plaatste een expertgroep van adviesbureaus, kennisorganisaties, overheden en belangenbehartigers kritische kanttekeningen bij de eerste inrichtingskenmerken. Na de nodige soms toch wel pittige discussies, onderlinge afstemming en aanscherping in 3 werkgroepvergaderingen, 2 expertsessies en een webinar, is de handreiking een feit.

Belangrijkste voorlopige kenmerken

We zeggen ‘voorlopig’ omdat nu een fase aanbreekt dat wegbeheerders de inrichtingskenmerken in de praktijk moeten gaan toepassen en vooral gaan evalueren. De handreiking biedt houvast bij het inrichten van een GOW30-weg en heeft draagvlak bij de betrokken partijen maar het zijn geen harde eisen. De wegontwerper heeft nog altijd veel keuzevrijheid. De belangrijkste voorlopige kenmerken zijn dat het verkeer op die weg voorrang heeft en de weg een minimale breedte heeft van 5,80 meter. Breder kan maar dat heeft tot gevolg dat er meer maatregelen moeten worden genomen om de snelheid laag te houden. Verder is zowel een profiel met een vrijliggend fietspad als een profiel met fietsstroken op de rijbaan mogelijk. Een GOW30-weg heeft geen lengtemarkering in de vorm van witte lijnen voor asmarkering, kantstrepen of suggestiestroken behalve voor eventuele fietsstroken.  

Van voorlopig naar definitief

Willen gemeenten weten welke wegen in aanmerking komen voor GOW30? Dat kan met het afweegkader. Vervolgens kunnen wegbeheerders de wegen herinrichten volgens de voorlopige inrichtingskenmerken. Aan de hand van het evaluatiekader van SWOV zien we wat in de praktijk goed of minder goed werkt en maken we de handreiking definitief. 

Uiteraard adviseren wij gemeenten graag gedurende het gehele proces; van afweging, besluitvorming, metingen tot evaluatie. Laten we er samen voor zorgen dat grijze wegen voorgoed tot het verleden gaan behoren en er geen onduidelijkheid meer is voor de weggebruiker. Dat is pas echt winst voor de verkeersveiligheid en leefbaarheid!

">

Marc Schenk

Strategisch adviseur mobiliteit

‘Mobiliteit is van alledag en van iedereen. En iedereen heeft ook wel een mening over hoe het beter of anders kan. Ik krijg energie van het zoeken naar die oplossing waar iedereen beter van wordt of blij mee is en tegelijk de wereld een stukje verkeersveiliger, leefbaarder en bereikbaarder maakt. Denken in kansen en mogelijkheden.’

Gerelateerd

blog
april 2024

Publieke mobiliteit

Het belang van toegankelijke ov-haltes: een nieuwe stap vooruit

lees meer
blog
maart 2024

‘Tijdens veldwerk kom ik op de mooiste plekjes van Nederland’

lees meer
blog
maart 2024

Participatie

Nieuw rapport: De kwaliteit van lopen en fietsen verbeteren in steden

lees meer
blog
februari 2024

Ruimte & verkeer

Verkeerskundige onderbouwingen maken woningbouwambitie mogelijk

lees meer
blog
augustus 2023

Participatie

Een krachtige krachtenveldanalyse: zo breng je zorgvuldig stakeholders in beeld

lees meer
blog
juli 2023

Participatie

Inclusieve(re) participatie – hoe doe je dat?

lees meer
blog
juni 2023

Publieke mobiliteit

Tariefinning in het vooruitzicht van geïntegreerde mobiliteit

lees meer
blog
juni 2023

Participatie

De participatiefabriek: een inkijkje in onze aanpak

lees meer
blog
mei 2023

Publieke mobiliteit

Carpoolen als verlengstuk van openbaar vervoer

lees meer