deelmobiliteit / mobiliteitsketen / mobiliteitskeuze / verkeersstromen

Zijn er kansen voor slimme mobiliteit in het coalitieakkoord?

Slimme mobiliteit, smart mobility, MaaS. We verwachten dat slimme mobiliteitstoepassingen heel belangrijk zijn voor het verkeer in de toekomst. Ziet onze nieuwe regering dat ook en hebben ze dit voldoende meegenomen in het coalitieakkoord? Bij een eerste scan van het akkoord zien we deze termen 0 keer voorbijkomen. Zijn er dan wel kansen voor slimme mobiliteit?

In het coalitieakkoord komt het onderwerp mobiliteit voornamelijk terug in het hoofdstuk ‘Infrastructuur’. Vooral de fysieke maatregelen, zoals onderhoud, komen hierin terug. Wij zien echter ook verschillende mogelijkheden om met slimme mobiliteitsoplossingen een bijdrage te leveren aan de doelen van dit kabinet.

Infrastructuur

De eerste kans (en waarschijnlijk ook meest in het oog springende) komen we tegen in het hoofdstuk Infrastructuur: “We ontwikkelen ‘hubs’ waar reizigers eenvoudig kunnen overstappen naar een (deel)auto, (deel)fiets, trein of metro via multimodaal reisadvies op maat”.

Een multimodale reis, een reisadvies op maat; dit is natuurlijk geknipt voor MaaS (Mobility as a Service) en slimme mobiliteitsoplossingen. De echte uitdagingen zullen zitten in de uitvoering. Waar worden die hubs gerealiseerd? Hebben we überhaupt al een goede definitie van een hub? En hoe zorgen we ervoor dat alle goede ideeën rondom MaaS worden uitgevoerd en uiteindelijk bij de eindgebruiker aankomen?

Volkshuisvesting

De woningbouw is momenteel een belangrijk onderwerp in Nederland. Het kabinet heeft de ambitie om de woningbouw te versnellen tot ongeveer 100.000 woningen per jaar.

Het belang van een goede ontsluiting wordt al genoemd in het akkoord:

“We bouwen in heel Nederland, zowel binnen- als buitenstedelijk. We bouwen behalve in de 14 verstedelijkingsgebieden en in kansrijke spoor- en kanaalzones bij voorkeur bij bestaande infrastructuur en knooppunten. Bij nieuwbouw zijn de aanwezigheid van publieke voorzieningen, (ov-) infrastructuur en bescherming van natuur randvoorwaarden.”

“We stellen voor de komende 10 jaar in totaal €7,5 mld beschikbaar voor goede ontsluiting van nieuwe woningen in de 14 verstedelijkingsgebieden en daarbuiten. Deze middelen worden toegevoegd aan het mobiliteitsfonds en komen in overleg met de minister van Infrastructuur en Waterstaat, de minister voor VRO en de regionale overheden tot besteding.”

Door woningen te bouwen bij bestaande infrastructuur is het des te belangrijker om goed na te denken over de bereikbaarheid. We komen immers nu al vaak in verstedelijkingsgebieden drukke (spoor)wegen tegen. Het realiseren van nieuwe woningen/ nieuwe woonwijken is bij uitstek het moment om slimme mobiliteitsoplossingen te introduceren. Een verhuizing is namelijk een van de momenten waarop het aannemen van een nieuw mobiliteitspatroon het meest kansrijk is. Er komt budget beschikbaar om te zorgen voor een goede ontsluiting van alle nieuwe woningen. Wij zien een kans om niet alles te besteden aan infrastructuur, maar juist ook een deel aan nieuwe, slimme mobiliteitsoplossingen.

Schone mobiliteit

Het kabinet wil de uitstoot in de mobiliteitssector fors verminderen. Voor een groot deel kijken ze hierbij naar de luchtvaart en de scheepvaart. Maar er staan ook doelen voor de ‘alledaagse’ mobiliteit: elektrisch vervoer wordt gestimuleerd, er worden afspraken gemaakt voor het stimuleren van thuiswerken en er komt een systeem van betalen naar gebruik. Ook hier zouden slimme mobiliteitsoplossingen een grote bijdrage kunnen leveren. Je kan, naast het stimuleren van thuiswerken, ook een ander mobiliteitspatroon stimuleren op de dagen dat wel op kantoor gewerkt wordt. Een voorbeeld hiervan is het stimuleren van elektrisch (deel)vervoer.

Hoewel het begrip smart mobility geen expliciet onderdeel is van het coalitieakkoord, zien wij interessante kansen voor slimme mobiliteitsoplossingen om bij te dragen aan verschillende opgaven. Zijn dit nu alle kansen voor slimme mobiliteit? Vast en zeker niet! Welke kansen zie jij?

">

Matthijs Dekker

Adviseur onderzoek

‘Verkeer en vervoer is een ontzettend breed onderwerp. Het is belangrijk om met gedegen onderzoek oplossingen voor mobiliteitsvraagstukken zo goed mogelijk te onderbouwen. Met de toenemende beschikbaarheid van data zie ik een mooie kans om vraagstukken nog gerichter op te lossen.’

Gerelateerd

blog
november 2022

Publieke mobiliteit

Van openbaar vervoer naar publieke mobiliteit?

lees meer
blog
november 2022

Participatie

Betaalbaar openbaar vervoer voor iedereen

lees meer
blog
oktober 2022

Visievorming

STOP!

lees meer
blog
juli 2022

Participatie

Ov en flexvervoer in Denemarken - verslag studiereis

lees meer
blog
april 2022

Visievorming

De data-gedreven parkeeropgave

lees meer
blog
april 2022

Participatie

Barneveld vervoert flexibel en inclusief met AutoMaatje

lees meer
blog
januari 2022

Visievorming

Advies en detachering: de verschillen en overeenkomsten tussen Mobycon en Mobypeople

lees meer
blog
oktober 2021

Visievorming

Sturen op minder auto's

lees meer
blog
april 2021

Participatie

Terug naar 2020

lees meer