menu
menu

cameraonderzoek / observatieonderzoek

Verkeerssimulaties brugopeningen Naardertrekvaart

Gemeente Gooise Meren onderzoekt de uitbreiding van de recreatievaart in de Naardertrekvaart. Mobycon onderzocht in opdracht van de gemeente de effecten van de verwachte frequentere brugopeningen op het autoverkeer. Een bijzondere vraag aangezien er geen wetten of richtlijnen zijn voor de vertraging die autoverkeer mag ondervinden ten gevolge van brugopeningen.

In de huidige situatie wordt de Naardertrekvaart nauwelijks gebruikt door de recreatievaart. Binnen het project ‘Naarden buiten de vesting’ werkt gemeente Gooise Meren samen met andere partijen aan een nieuwe vaarverbinding tussen de Naardertrekvaart en het Gooimeer, een passantenhaven en een verbetering van de Naardertrekvaart. Hierdoor zal naar verwachting een levendige recreatievaart ontstaan waardoor in het vaarseizoen vijf bestaande bruggen regelmatig geopend moeten worden voor het vaarverkeer (op termijn ongeveer vertienvoudiging ten opzichte van huidige situatie).

De vraag is wat het effect op het autoverkeer is en of dit acceptabel is. Er zijn hiervoor geen wetgeving of richtlijnen. Ook kan geen vergelijking met de huidige situatie worden gemaakt aangezien er nu nauwelijks brugopeningen zijn en er dus bijna geen verstoring van het autoverkeer plaatsvindt. De enige mogelijkheid is, om een objectief beeld te geven van de autoverkeersafwikkeling rond brugopeningen en dat aan de inwoners en het gemeentebestuur voor te leggen. Hiervoor is het dynamisch verkeerssimulatiemodel Vissim ingezet.

In de zomervakantie van 2018 zijn door Mobycon verkeerstellingen uitgevoerd rond de bruglocaties. Dit is zowel met wegvaktellingen als met cameratellingen op kruispunten gedaan zodat een goed beeld kan worden gegeven van de verkeersstromen tijdens het hoogseizoen. Van het voor- en naseizoen waren al verkeerstellingen beschikbaar. De tellingen zijn opgehoogd voor de toekomstige situatie (2030).

Door de gemeente is een ruime prognose gemaakt van het verwachte aantal vaarbewegingen in voor- en naseizoen gedurende werk- en weekenddagen, de brugopeningstijdstippen en de duur van de brugopeningen. Door de drukke vaar- en wegverkeersperioden te combineren ontstaan vijf momenten die in een simulatiemodel zijn doorgerekend. Hiervoor zijn de vijf bruglocaties in vier afzonderlijke simulatiemodellen opgenomen. In elke simulatie zijn indicatoren bepaald zoals:

  • Maximale wachtrijlengten;
  • Gemiddelde verliestijd per voertuig;
  • Gemiddelde tijdsduur tot het oplossen van alle wachtrijen;
  • Gemiddelde tijdsduur van de blokkade van locaties in de omgeving door wachtrijen.

De maatgevende periode (meeste verstoring) blijkt voor elke locatie verschillend te zijn. Er ontstaan nooit situaties dat de autoverkeerssituatie ten gevolge van een brugopening nog niet is genormaliseerd voordat een volgende brugopening begint. Ook bij een (onwaarschijnlijk) sterke toekomstige groei van het autoverkeer is dit het geval. Een voorbeeld van een simulatie is hier te bekijken.

Op grond van de simulatieresultaten wordt aanbevolen om het gesprek aan te gaan met de hulpdiensten. Daarnaast wordt in overweging gegeven om bij één brug busdetectie en een uitbreiding van het zogenaamde ‘nabrugprogramma’ in de verkeerslichtenregeling in te voeren. Bij twee bruggen wordt geadviseerd om de brugopeningen niet in het midden maar aan de rand van de spitsperiode te plannen.

Meer weten over de mogelijkheden om verkeersmodel VISSIM toe te passen op jouw vragen? Neem dan contact op met onze adviseur Alex Roedoe of (06) 3330 56 57.

Gerelateerd