Parkeren

De afgelopen jaren hebben we bewezen een specialist te zijn in parkeerbeleid en parkeernormering. Natuurlijk kunt u ook voor andere parkeervragen bij ons terecht. We hebben uitgebreide ervaring met gebiedsvisies, parkeerexploitaties, aanbestedingen en de implementatie van parkeerbeleid en parkeermaatregelen. Actueel hierin zijn onze scenario-analyses om de effecten van het (deels) afschaffen van betaald parkeren te bepalen, zodat u de juiste keuze kunt maken. Een compleet overzicht van onze referenties vindt u hier.

?Wij zijn er bijzonder trots op dat onze parkeerbeleidsplannen de afgelopen jaren als ‘hamerstuk’ door gemeenteraden zijn behandeld of met grote meerderheid zijn aangenomen. Centraal in onze aanpak staan:

  • Een  directe relatie tussen doelen en randvoorwaarden vanuit bovenliggend beleid, de huidige / toekomstige parkeersituatie, een lange termijn visie en de uiteindelijk te hanteren instrumenten (de beleidstheorie). Oftewel: een goede probleemanalyse als basis om maatregelen te kunnen nemen waarmee de beoogde doelen daadwerkelijk worden bereikt. 
  • De door ons ontwikkelde 'spoorsgewijze aanpak' met aandacht voor verkeer, ridische aspecten, financiën, communicatie met verschillende doelgroepen en de (interne en externe) organisatie. Door vroegtijdig al rekening te houden met de verschillende sporen ontstaat niet alleen draagvlak, maar ook beleid dat praktisch, juridisch en financieel uitvoerbaar is. 
  • Er zijn diverse partijen direct en indirect betrokken bij parkeren – en iedereen lijkt er verstand van te hebben. Wij zijn dan ook van mening dat bij het opstellen van een integraal parkeerbeleidsplan het essentieel is dat het samenwerkingsproces zodanig wordt georganiseerd dat de uitkomst door alle betrokken partijen (intern en extern) wordt gedragen. Wij passen verschillende werkvormen toe om de projectparticipatie in goede banen te leiden; de ‘parkeermarkt’ is daar een goed voorbeeld van. 

Binnen het Expertteam van de Vexpan (Platform Parkeren Nederland) zijn wij het eerste aanspreekpunt voor vragen omtrent ‘Gemeentelijk Parkeerbeleid’.

Wij hebben actuele en uitgebreide expertise over parkeernormen en de toepassingsmogelijkheden daarvan (vast of flexibel en welke consequenties heeft dat voor ruimtelijke ontwikkelingen?). De laatste jaren is er discussie over het vastleggen van parkeernormen binnen de kaders van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Vanaf 1 juli 2018 zijn gemeenten verplicht de parkeereis te hebben geregeld via het bestemmingplan. Mobycon is al sinds de invoering van de Wro per 1 juli 2008 betrokken bij deze discussie en heeft gesprekken hierover gehad met het ministerie van VROM en de VNG. Onze conclusie: voorkom onnodig uitgebreide bestemmingsplannen en leg de parkeernormen vast in een Nota Parkeernomen! U verwijst dan vanuit het bestemmingsplan naar deze Nota Parkeernormen.

Onze adviseurs kijken tenslotte altijd verder dan de traditionele ‘parkeerwereld’ – en maken daar waar mogelijk gebruik van de expertise van onze collega’s op het gebied van stedenbouw, fiets, vervoer en mobiliteit. In gemeentelijk mobiliteitsbeleid komt het stallen van de fiets, naar ons idee, overigens nog onvoldoende aan bod. En dat terwijl het een belangrijk onderdeel vormt van een aantrekkelijke en bereikbare stad. Op sommige locaties is het zelfs lastiger om een fiets te stallen dan de auto te parkeren. Daarom vinden wij dat dit een eigen aanpak nodig heeft! Onze experts van verkeersonderzoek, parkeren en fiets hebben hun krachten gebundeld om u integrale oplossing te bieden. 

Voor persoonlijk contact met onze parkeerexperts neemt u contact op met Martijn van de Leur
via (015) 214 78 99.

Referenties

 
Mobycon | Postbus 2873 | 2601 CW Delft | t (015) 214 78 99 | info@mobycon.nl |www.mobycon.nl |