[09-12-2014]

Verkeersonderzoek Nijlstraat Purmerend

De mogelijke vestiging van een basisschool met regionale functie heeft tot veel verzet geleid in de buurt van brede school De Kraal in Purmerend. Een deel van de gebouwen die tot de brede school behoren staat (deels) leeg en kan opgevuld worden met leerlingen van de nieuwe basisschool. Vanwege de regionale functie van de school is de verwachting dat daarmee veel extra autoverkeer in de wijk komt. Een tweede ontwikkeling die hierin een rol speelt is de bouw van twee appartementencomplexen ten oosten van de school.

Gemeente Purmerend heeft ervoor gekozen buurtbewoners een belangrijke stem te laten hebben in het proces  en de vormgeving van het verkeersonderzoek. Belangrijk hierbij is dat zo objectief mogelijk wordt vastgesteld hoe de verkeersveiligheid nu is en zich in de toekomst ontwikkelt.

Mobycon voert voor de klankbordgroep en gemeente dat verkeersonderzoek uit, waarbij zowel de huidige als de toekomstige situatie wordt bekeken. Om te komen tot een goed onderbouwd oordeel baseren wij ons daarbij op verschillende bronnen. De huidige situatie wordt in beeld gebracht door een parkeerdrukmeting, snelheids- en intensiteitsmetingen, observaties in de directe omgeving van de school, een ongevallen analyse en een Duurzaam Veilig check van de wegen rondom de school. De toekomstige situatie wordt in beeld gebracht met een parkeerbalans en een overzicht van de te verwachten verkeersgeneratie.

Uit bovenstaande herleiden wij vervolgens de belangrijkste conclusies en geven praktische aanbevelingen voor het verbeteren van de situatie. Naar verwachting wordt het rapport begin januari 2015 opgeleverd.

Voor meer informatie over dit verkeersonderzoek neemt u contact op met Mark Mallens, (073) 523 10 65.

Voor meer informatie over onze verkeersonderzoeken klik hier

Referenties betreft verschillende verkeersonderzoeken

Haalbaarheid fietsenstalling centrum Alkmaar

Verkeersonderzoek schoolomgeving Purmerend

  
Mobycon | Postbus 2873 | 2601 CW Delft | t (015) 214 78 99 | info@mobycon.nl |www.mobycon.nl |