[07-09-2010]

Parkeren volgens Wro

De laatste jaren is discussie ontstaan over het vastleggen van parkeernormen binnen de kaders van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Op termijn zullen de stedenbouwkundige bepalingen uit de bouwverordening vervallen en zijn parkeernormen alleen nog via het bestemmingsplan van kracht. Mobycon en KuiperCompagnons zijn al sinds de invoering van de Wro in juli 2008 betrokken bij deze discussie en hebben gesprekken hierover met het ministerie van VROM en de VNG. Onze conclusie: voorkom onnodig uitgebreide bestemmingsplannen en leg de parkeernormen vast in een Nota Parkeernormen!

Van parkeerdiscussie in minisymposium tot behoefte aan Nota Parkeernormen

  • 5 november 2008: Mobycon organiseert een minisymposium over de veranderingen die de Wro met zich meebrengt inzake het vastleggen van parkeernormen. Een kleinschalig symposium dat het probleem in kaart brengt en is bezocht door verkeerskundigen, planologen en juristen.
  • 16 juni 2009: Mobycon verzorgt een uitgebreid artikel in het vakblad Vexpansie over de toepassing van parkeernormen en de eerste aanzet tot een Nota Parkeernormen welke Wro-proof is.
  • 25 juni 2009: Mobycon organiseert samen met KuiperCompagnons een groot symposium in de Van Nelle Ontwerpfabriek in Rotterdam waarbij parkeren volgens de Wro op verschillende manieren wordt belicht. Presentaties en werksessies vanuit verschillende disciplines (parkeernormering, grondexploitatie en juridische vastlegging) zorgden voor een geslaagde middag. Een verslag van het symposium is gemaakt door het vakblad Parkeer.
  • 4 december 2009: Mobycon en KuiperCompagnons hebben overleg met het ministerie van VROM en de VNG over de mogelijkheden binnen de Wro en Bro om het vastleggen van parkeernormen in een Nota Parkeernormen mogelijk te maken.
U merkt dat Mobycon en KuiperCompagnons zich al vanaf het beginstadium betrokken voelen bij het parkeren volgens de Wro. Het KpVV-bericht: ‘ga voor een Nota Parkeernormen!’ sluit aan bij ons advies.

Wilt u meer informatie over de Nota Parkeernormen? Neem dan contact op met adviseurs Alex Roedoe. Hij is bij meerdere gemeenten betrokken geweest voor het opstellen van een Nota Parkeernormen. 
Mobycon | Postbus 2873 | 2601 CW Delft | t (015) 214 78 99 | info@mobycon.nl |www.mobycon.nl |